Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile İlgili Aydınlatma Metni

GARENTA ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Çağrı merkezi hizmetimiz kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 

İlgili Kişi olarak çağrı merkezimize erişim sağlamanız halinde görüşme içeriğine bağlı olarak ad-soyad bilgisi, TCK Numara bilgisi, adres bilgisi, telefon no bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi, kiralanan araçla ilgili bilgiler, ses kaydı, talep/şikayet içeriği ve değerlendirmeleri, sürücü belge bilgisi(ehliyet no, ehliyet sınıfı, ehliyet alış yeri, ehliyet alış tarihi ve ehliyet bilgileri), gerekli durumlarda kredi kartı ve findeks bilgisi, izin vermesi halinde ticari elektronik ileti izni işlenmektedir.

 

Bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek) organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, mal/hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.garenta.com.tr/kvk-politikasi/  adresinden erişilebilen Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışması süreçlerinin yürütülmesi ve organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, aracın yol yardım hizmeti alması halinde yol yardım hizmeti veren iş ortağına, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), Anadolu Grubu Şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilir. Araç kiralayan İlgili Kişi’nin kişisel verileri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. İlgili Kişi’ni ticari elektronik izin vermesi halinde sınırlı olarak bilgileri İYS A.Ş.’ye aktarılacaktır.

  

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, çağrı merkezi hizmetinin alınması halinde, sesli görüşme ve SMS doğrulama kodu aracılığı ile toplanabilir.

İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

İlgili kişi olarak çağrı merkezi hizmeti almanız halinde,

 • Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması ve Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü  yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, araç kiralanması halinde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu)
 • Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,
 • Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması nedenleri ile işlenmektedir.

 

5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Garenta İlgili Kişi Başvuru Formu adresinden ulaşabileceğiniz Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine göre Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.