Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile İlgili Aydınlatma Metni

GARENTA ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

www.garenta.com.tr/ ve garenta app uygulamasına (“web”)’ye erişim kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişi, İlgili Kişi’dir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 

İlgili Kişi olarak sadece web’e erişim sağlamanız halinde, IP adres bilgisi, bu bilgiye bağlı diğer veriler ve çerez bilgileri işlenmekte olup, bu bilgilerin işlenmesine yönelik Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde, Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi (resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak) ve analiz çalışmalarının yürütülmesi (hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler) amaçları dâhilinde işlenmektedir. .

 

İlgili Kişi olarak, web’de yer alan form veya formları doldurmanız halinde, yukarıda anılan kişisel verilere ve kişisel veri işleme amaçlarına ek olarak, ad-soyad bilgisi, vergi kimlik numarası, il ve ilçe bilgisi, kurumdaki mevcut araç sayısı ve talep edilen araç sayısı, süre, telefon numara bilgisi, elektronik posta adresi bilgisi, mesajınız, işlenmektedir.

 

Bunlara ek olarak web üyelik formunu doldurmanız halinde ise, doğum tarihi bilgisi, cinsiyet bilgisi, sürücü belge bilgisi (ehliyet no, ehliyet sınıfı, ehliyet alış yeri, ehliyet veriliş tarihi) cinsiyet bilgisi, TC Kimlik numarası, rezervasyon işlemleriniz sırasında kredi kartı ve findeks bilgisi işlenmektedir.

 

İlgili Kişi olarak, bayilik başvuru formunu doldurmanız halinde, firma sahibi veya yetkili ad-soyad bilgisi, telefon numara bilgisi, elektronik posta bilgisi işlenmektedir.

 

Ticari elektronik iletişim izni veren İlgili Kişi’lerde izin bilgisi de işlenmektedir. Tüm bu bilgilerin işlenmesi, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun bir şekilde kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, mal/hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve iletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi amaçları dâhilinde işlenmektedir. Ayrıca, tarafınızca şirketimiz veya yetkili bayilerinden araç kiralama hizmeti alınması halinde kişisel verileriniz, kiralama sırasında doğan olumsuz olaylar (dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, kaçakçılık, alkollü araç kullanımı, farklı kişiye araç kullandırma gibi) neticesinde, bu olayın gelecekteki kiralamalar bakımından bir risk teşkil edebileceği düşünüldüğü takdirde şirketimizde işlenebilecek ve saklanabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.garenta.com.tr/kvk-politikasi/ adresinden erişilebilen Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

İşlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, pazarlama analiz çalışması süreçlerinin, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, iletişim faaliyet süreçlerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak Şirket iş ortaklarına (çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortağı, memnuniyet anketi yapan iş ortağı, yazılım ve bilişim teknolojisi hizmetleri veren iş ortakları, Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler ve süreç kapsamında hizmet alabileceğimiz diğer iş ortaklarımız), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve Şirketlerine, Şirket hissedarlarına ve iştiraklerine, Şirket ile yetkili bayilik sözleşmesini akdeden Şirket yetkili bayilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlara, banka ve finans kuruluşlarına aktarılabilir. Ayrıca araç kiralayan İlgili Kişiler için geçerli olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. İlgili Kişi’ni ticari elektronik izin vermesi halinde sınırlı olarak bilgileri İYS A.Ş.’ye aktarılacaktır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilir. Buna göre, web’in kullanılması halinde, internet, çerezler, elektronik ortamda online web formları (yeni üye formu, seyahat acenteleri formu, kurumsal araç kiralama formu, bayilik başvuru formu, bize yazın formu ) ile toplanabilir.

 

İşlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bununla birlikte aşağıda detayları belirtilen hukuki sebeplere dayanarak kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İlgili kişi olarak sadece web’e erişim sağlamanız halinde,

 

 • Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun),
 • Kanun’un 5/2-ç maddesine istinaden, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuat,),
 • Kanun’un 5/2-f maddesine istinaden, veri sorumlusunun meşru menfaati nedenleri ile işlenmektedir.

 

İlgili kişi olarak, web’e erişim sağlamanız ve dolduracağınız formun niteliğine bağlı olarak değişken ve yukarıda anılan hukuki sebeplere ek olmak ile birlikte,

 

 • Kanun’un 5/1 maddesine istinaden, İlgili Kişi’nin açık rızasını verdiği durumlarda açık rızanın bulunması,
 • Kanun’un 5/2-c maddesine istinaden, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanun’un 5/2-b maddesine istinaden, kanunlarda açıkca öngörülmüş olması (Araç kiralayan İlgili Kişiler için geçerli olmak üzere 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu),
 • Kanun’un 5/2-d maddesine istinaden, İlgili Kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

nedenleri ile işlenmektedir.

 

5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://images.garenta.com.tr/Garenta-Ilgili-Kisi-Basvuru-Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Garenta Ulaşım Çözümleri Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine göre Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.