Yeni Üye Formu

+

Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Aydınlatma Metni
[Çelik Motor Ticaret A.Ş.] ANONİM ŞİRKETİ
“[
garenta.com.tr Web Sitesi ]”
AYDINLATMA METNİ

[Çelik Motor Ticaret] Anonim Şirketi (“[www.garenta.com.tr”) olarak siz müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun, güvenli ve şeffaf biçimde işlenmesi bizler için son derece önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla kullanıldığını ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak için bu Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık. Aydınlatma Metni’nde, [Çelik Motor Ticaret A.Ş. ] tarafından sizlere sunulan [Garenta] Uygulaması (“Uygulama”) kapsamında hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine ve kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara dair detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Garenta tarafından genel hatlarıyla, Uygulama’yı kullanımınız kapsamında ve sırasında, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon verileriniz, işlem bilgileriniz, işlemlerinizin güvenliğine ilişkin bilgiler, finansal bilgiler, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep/şikâyet yönetimi bilgileri ve olay yönetimi bilgileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde açık rıza alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. [Garenta] tarafından Uygulama özelinde sunulan bazı hizmetler kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 -  Uygulama’da sunulan hizmetlerin sağlanması, üyelik kayıtlarının oluşturulması, kullanıcı ve Uygulama’nın eşleştirilmesi, kullanıcıların Uygulama kullanımına ilişkin bilgi ve hareketlerinin tespiti ve Uygulama üzerinde sonraki kullanımlarda kolaylık sağlanması adına buna ilişkin kayıtların tutulması, Uygulama’da işlem kaydı oluşturulması, Uygulama üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin sağlanması,
 -  Uygulama içerisinde sunulan ve/veya kullanılan ürün ve/veya hizmete ilişkin kullanım bilgileri işlenmektedir. Ürüne/hizmete ilişkin özellik bilgileri vb.
 -  Kullanıcıların Uygulama kapsamında gerçekleştirdikleri ürü ve/veya hizmet kullanımlarına dair geçmiş bilgisi gibi bilgiler işlenebilmektedir. Buna ek olarak, Uygulama üzerinden sunulan kampanyaların ve/veya promosyonların söz konusu olması halinde konuya ilişkin açık rızalarının sunulması halinde kullanıcıların bunlar hakkında bilgi edinmesi sağlanmaktadır.
 -  Kullanıcının Uygulama kullanım durumu takip edilerek analiz ve değerlendirmeler yapılması, bu kapsamda kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması, Uygulama üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin iyileştirilmesi, konuya ilişkin açık rızalarının sunulması halinde söz konusu bilgilerin kullanıcıların kullanım ihtiyaçlarına en uygun hizmetlerin tanıtılması, tercihlerine göre şekillendirilen ürün ve hizmetlerin pazarlanması amacıyla kullanılması ve bu doğrultuda kullanıcılara gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 -  Kullanıcıların Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi, [Garenta]’a veya yönelik çeşitli istatistiksel çalışmaların yürütülmesi, [Garenta]’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, [Garenta] ve [Garenta] ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile konuya ilişkin açık rızalarının sunulması halinde [Garenta]’un iş ortakları tarafından doğrudan ve/veya dolaylı pazarlama yapmak amacıyla işlenmesi, saklanması, üçüncü kişilere iletilmesi ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımına ilişkin bildirimlerde bulunulması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?
[Garenta], Uygulama kullanıcılarına ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, bu Aydınlatma Metni kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için [Garenta]’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), kullanıcının güvenliğinin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırmalarının yürütülmesi, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS ve E-posta gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, ajanslar, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.
Bahsi geçen üçüncü taraflar, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve Kanun’un 9. maddesinde yer alan şartlara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olmak kaydıyla, kullanıcılara ilişkin kişisel verileri yurt dışında bulunan dijital donanımlarda barındırabileceklerdir.

Verilere İlişkin Tercihler ve Düzeltme Talepleri Hakkında Kullanıcı, [Garenta]’a başvurarak kendisiyle ilgili;
 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

İletişim
[Garenta]’a yapacağınız başvurular [www.garenta.com.tr] adresinde bulunan [Çelik Motor Ticaret] Anonim Şirketi Başvuru Formu’nu kullanarak ve [www.garenta.com.tr] adresinde bulunan Merkezi Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle yapılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç otuz gün içerisinde cevap verilmektedir.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin [Garenta] tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Uygulama’nın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
[Garenta], ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,
 •  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 •  kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 •  kişisel verilerin güvenli muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. [Garenta], kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Elektronik Ticari İleti
İşbu form ile paylaştığınız kişisel verileriniz sizlere sunmuş olduğumuz Aydınlatma Metni’nde gösterildiği şekilde işlenecektir. Ek olarak, kişisel verilerinizin size özel hizmetler oluşturulması ve tanıtılması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasını, tarafımıza ilettiğiniz iletişim bilgilerinize Şirketimizce reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bilgilerinizin gönderim için hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyor musunuz?
Hayır
Evet


Tekrar Gönder

WEB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GENEL KOŞULLARI

 

1-TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.garenta.com.tr adresinde faaliyet gösteren Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile siteye üye olan Üye arasında, üyenin www.garenta.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2-TANIMLAR

İş bu sözleşmede belirtilen;

Çelik Motor: Çelik Motor Ticaret A.Ş.’yi

Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site: www.garenta.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç: Mülkiyeti Çelik Motor’a ait Çelik Motor’un araç parkında bulunan ve kiralanabilecek her marka model araç.

 

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, araçların Çelik Motor tarafından sitede çevrimiçi olarak internet üzerinden kiralanmaya sunulmasına dair usul ve esaslar ile Çelik Motor ve Üyenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş bu sözleşme, sitede yapılacak olan ve üyenin kiralayacağı araç/araçlar hakkında hüküm ifade eder.

 

4-ÇELİK MOTOR’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Çelik Motor, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Çelik Motor, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üyenin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2.Çelik Motor güvenlik nedeniyle üyenin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3.Çelik Motor önceden üyeye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4.Çelik Motor sitede kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar hakkında üyeye belirli dönemlerde e-posta ve sms ile duyuru gönderebilir. Üye, bu hususu peşinen kabul etmiştir.

4.5.Çelik Motor dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden üyeye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6.Çelik Motor, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.7.İş bu sözleşme Çelik Motor’un kiralama yapacağı araç adedi, marka, modeli ve model yılı ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Çelik Motor’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

 

5-ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır.

Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Çelik Motor tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2.Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ehliyet, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Çelik Motor’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Çelik Motor’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3.Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4.Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5.Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Çelik Motor’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6.Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Çelik Motor tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.7.Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8.Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

5.9.Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.10.Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan ÇELİK MOTOR sorumlu değildir.

5.11.Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.12.Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve Çelik Motor’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. ÇELİK MOTOR bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Çelik Motor’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin bu İnternet Sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve ÇELİK MOTOR’un izni dışındadır.

 

6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Çelik Motor veya lisans verenlere aittir. Üye, Çelik Motor’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde  sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Çelik Motor’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Çelik Motor'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Çelik Motor'a ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2.Çelik Motor'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5.Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup Çelik Motor'un rücu hakkı saklıdır.

 

7-SORUMLULUK

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Çelik Motor Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Çelik Motor’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

Çelik Motor hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Çelik Motor üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

8-MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Çelik Motor, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Çelik Motor'un yükümlülükleri askıya alınır.  Bu ve bunun gibi durumlarda, Çelik Motor'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Çelik Motor'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Çelik Motor, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

 

9-SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Çelik Motor,  Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

 

 

10-ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen  aykırı davranması durumunda Çelik Motor, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Çelik Motor’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez.

10.2. Çelik Motor iş bu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, meyilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Çelik Motor’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme  talep edemez.

 

11-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Çelik Motor’un üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

12-GİZLİLİK

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Çelik Motor ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Çelik Motor’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir.  Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır:

Çelik Motor, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Çelik Motor, üyeye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Çelik Motor bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

 

13-TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Çelik Motor tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Çelik Motor sorumlu değildir. Üye’nin Çelik Motor ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.

 

14-YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

14.1.İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14.2.Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Çelik Motor’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

15-MUHTELİF

15.1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

15.2.Çelik Motor’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.  Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

15.3.İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı ÇELİK MOTOR’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, ÇELİK MOTOR’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı ÇELİK MOTOR’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4.Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

15.5.Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Çelik Motor’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.